[ Etusivu ] [ /Ukko ] [ b / flode / a / it / g / m / me / n / ak / art / pol / h / fap / t / fit / nom / hikky / he / evo / velho / epic / meta / 2018 ] [ /Bannerit / NChat / Etsi / Bannit ]

/pol/ - Politiikka

NSDAP
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
 [▶ Näytä lisäasetukset & rajoitukset]
Kuvake
Spoiler
Password (For file deletion.)
» Sallitut tiedostopäätteet
jpg, jpeg, bmp, gif, png, wav, mp3, swf, webm, mid, mp4,
» Suurin sallittu tiedostonkoko on 10Mt
» Upotteeseen videon koko URL, ei siis pelkkä ID.
» 200x200 pikseliä suuremmat kuvat piennetään.
» Lankakerä

File: 127938141838.png (66.2 KB, 500x499, 127938141838.png) ImgOps Google iqdb

 No.14558[Reply][Last 50 Posts]

Äänestäkää piraatteja vuoden 2011 vaaleissa!
234 posts and 33 image replies omitted. Click reply to view.

 No.20783

>>20744
no ei kyllä taatusti. naapurin mukulat voi kuolla kun sun mukulat saa jonkun kulkutaudin sun vegaani pirtelöistä.

 No.20784

>>20783
ja mun mukulat voi kuolla kun naapurin mukulat ajaa jollain mopolla niiden päälle. mopot kiellettävä. kielletäänkö oikeasti kaikki missä on pienikin riski, että joku kuolee?

 No.20785

Ihanko totta. Ei koskaan yhtään haise guggelis kun kalliossa kävelee toimiston ohi varsinkin jos eräs *köh* rastapää on. Välillä jopa kävelee sisään ja pyytää paukut…File: 1529091297149.png (187.6 KB, 603x452, fry.PNG) ImgOps Google iqdb

 No.20780[Reply]

 No.20781

>Sellaiset asiat pidettiin järkevästi, omissa makuuhuoneissa.

Aamen.File: 1528832967496.jpg (772.95 KB, 2048x1316, tausta.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.20762[Reply]

Onko valtionkirkon erityisasemalle olemassa yhteiskunnallista perustetta?

http://lentonenhenri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256779-uskonpuhdistuksella-kohti-parempaa-yhteiskuntaa
14 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.20777

>>20776
No minä ainakin. Säästeletkö itse sitten niitä?

 No.20778

>>20775

Spirulinassa on 60% proteiinia. Eli saisit päiväs 100 grammaa proteiinia ilmaiseksi, benefit.

https://en.wikipedia.org/wiki/Spirulina_(dietary_supplement)

 No.20779

>>20778
Ai sä oot jonkun Sammon keksinyt, joka ilmaiseksi tuottaa sitä? 200 grammaa päivässä ei silti ole paskan vertaa eikä todellakaan mikään merkittävä määrä, varsinkaan karjalle syötettynä. Se on lehmälle yksi suullinen eikä siinä ihmisellekään ole kuin yksi välipala.File: 1524248008103.png (22.69 KB, 1280x851, CNT_FAI_flag.svg.png) ImgOps Google iqdb

 No.20714[Reply]

Anarkistinen kommunismi on ratkaisu kaikkiin yhteiskunnallisiin ongelmiimme.
11 posts and 11 image replies omitted. Click reply to view.

 No.20726

File: 1524818847660.jpg (165.9 KB, 774x1032, japanese_communist_party_p….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

jos joku pyytäisi japanilaisia kommunisteja piirtämään OC-propagandaa Suomen kommunistisille puolueille, niissä todennäköisesti näkyisi muumeja

mutta tässä noita edellä mainittuja hahmoja

 No.20748

File: 1526120563579.jpg (61.5 KB, 599x601, e8214498.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Naiset, jotka olivat mukana CNT:ssä ja FAI:ssa (Iberian anarkistiliitto), perustivat Mujeres Libres -ryhmän pyrkimyksenään vapautus “kolminkertaisesta orjuudesta: orjuudesta tietämättöminä, naisina ja tuottajina“. Mujeres Libres -järjestö kesti koossa vain kolme vuotta, kun Francon voitto murskasi kaiken toivon yhteiskunnallisesta muutoksesta. Mutta vuoteen 1939 mennessä järjestöön oli liittynyt yli 27 000 naista, kaikkiaan 147 ryhmään joka puolelle tasavaltalaista Espanjaa.

Toisin kuin monet sosialistit, jotka käsittelivät luokkasuhteita yksinkertaisilla termeillä, anarkistisessa vallankumousliikkeessä tärkeinä luokkayhteiskuntaan liittyvinä ongelmina on aina pidetty hierarkian ja muodollisen auktoriteetin ongelmia. Niinpä anarkistinen ajattelu on kyennyt näkemään sorron eri muodot – rodullisen ja seksuaalisen – liittyneinä taloudellisiin suhteisiin.

Jo vuonna 1872 Espanjan anarkistikonferenssi päätti, että naisten tulisi olla täysin tasavertaisia miesten kanssa niin kotona kuin työpaikallakin. Tämä positiivinen suhtautuminen naisten vapautukseen toimi kuitenkin vain teoreettisella tasolla: niin Espanjassa kuin muuallakin monet anarkistit suhtautuivat asiaan siten, että naisten emansipaatio naisina oli toissijaista suhteessa työväenluokan emansipaatioon – ja jotain, joka ratkeaisi itsestään kun naiset integroituisivat palkkatyöhön tai sitten “tulevassa vallankumouksessa“.

Lola Iturbe, josta tuli Mujeres Libresin johtava aktivisti, kirjoitti artikkelissaan “Anarkistinen kommunismi vapauttaa naisen“ seuraavasti: “Vain anarkistinen kommunismi voi antaa ratkaisun naisemansipaation kysymykseen. Yksityisomaisuuden hävittämisen myötä tekopyhä moraalisuus väistyy ja meistä tulee vapaita … Me saamme kokea rakkautta, jossa mielihaluillamme on täydellinen vapaus, jossa kunnioitetaan rakkauden ja seksuaalielämän kaikkia eri muotoja.“ Tämä kuulosti hienolta tuohon aikaan, mutta jätti myös monia kysymyksiä vaille vastausta. Espanjassa vallitsi jyrkkä työnjako eri sukupuolten välillä. Miten naiset osallistuisivat? Lakkauttaisiko uusi yhteiskunta automaattisesti sukupuolten välisen työnjaon? Vai jäisikö se ennalleen, ja pyrittäisiinkin “erilaiseen, mutta tasavertaiseen“ asemaan naisina?

Katolinen kirkko dominoi espanjalaista yhteiskuntaa 1930-luvulle asti ja yhteiskunta jakautui jyrkästi kahtia sukupuolen mukaan. Yleensä miehet ja naiset olivat pakotettuja pysyttäytymään pelkästään oman sukupuolensa seurassa. Alistettu taloudellPost too long. Click here to view the full text.

 No.20760

File: 1526889582546.jpg (46.34 KB, 720x781, 18952697_1098166850283558_….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Nykyään tuntuu anarkismin nimikkeen alla operoivan varsin kirjava kattaus porukkaa. Itseni on vaikea löytää aatteellisia yhtymäkohtia äärimmäiseen individualismiin ja stirnerilaiseen egoismiin. Mielestäni myös itsetarkoituksellinen järjestäytymättömyys, haluttomuus sopia yhteisistä toimista (koska anarkia) ja muodollisia, matalan osallistumiskynnyksen järjestäytymismallien automaattinen vastustaminen on ongelmallista. Tuollainen halu/pyrkimys mystisten yksilöiden hahmottomaan kaaokseen - johtaa yleensä kovaäänisten ja iso-egoisten jyräämään “skeneen” - "me tehdään mitä halutaan - vitut teistä" asenteella toteutetut aktiot ei ole solidaarisuutta, vaan pahimmillaan itsekeskeinen toisten kamppailun kaappaaminen omien kumousfiilisten välineeksi. Ongelmalliselta on myös tapahtumien järjestely salaseuramaiseen tapaan tuttujen kesken, ikäänkuin sisäpiirin projektina. Kuinka halukkaat toverit voivat tuoda omaa panostaan projektiin, kun ei ole tahoa johon ottaa yhteyttä? Ainakin Helsingin Anarkistien vappumarssin suunnittelu saisi olla avoimen vappukomitean organisoima. Eikö anarkismiin kuulu aktiivien mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun, rakentamiseen ja viestintään? Sisäpiiriläisen salaseuran organisoimiin tilaisuuksiin suurimmalle osalle anarkistisen liikkeen militanteista jätetään ainoastaan ikäänkuin kuluttajan rooli – passiivinen mukaantulo ilman tietoa suunnitelmista tai mahdollisuutta esimerkiksi iskulauseiden yms. kehittämiseen.

Kropotkinin, Malatestan, Goldmanin , Berkmanin, suurten anarkististen joukkoliikkeiden edustamista aatteista tuo (nihilisminkin nimissä esitetty) ylimielinen kumoussissileikki ja sodanjulistukset työläisten autoille on kaukana. Anti-autoritaarisuus viittaa kai siihen, että hierarkiat ja eriarvoisuus pyritään purkamaan - päätöksenteko suoralla demokratialla tarkoittaa suoraa osallistumista kaikkien asiaan liittyvien kanssa, siis yhdessä. Moderni anarkistinen liikehdintä on poikinut varsin toimivaksi koettuja kokouskäytäntöjä, anarkistien ylläpitämät projektit pyritään luomaan turvallisiksi osallistua - jokaisella on mahdollisuus puhua, alistava ja uhkaileva tai vähättelevä tms. rasistinen seksistinen ym. sortava käytös on pannassa - kaikki tämä luo tasa-arvoa ja mahdollistaa laumaeläimen nimeltä ihminen - luoda yhteiskuntaa joka olisi sekä aidosti demokraattinen, että tasa-arvoinen. Sosialismin ja työväen itsehallinnollisuuden kokeilut eivät onnistu ilman vallan hajauttamista - ja kääntämistä alhaalta ylöspäin vPost too long. Click here to view the full text.File: 128050831691.gif (1.99 MB, 371x237, 128050831691.gif) ImgOps Google iqdb

 No.16594[Reply]

Fennoidien mielestä rasismi, nettivainot, poliittiset murhat, hillitön ryyppääminen, kännissä tappeleminen ja tappaminen sekä toista mieltä olevien sulkeminen keskitysleireille ja upottaminen suohautoihin ovat normaalia meininkiä. Jos fennoidit muodostavat väestön enemmistön jossain maassa, maan kulttuuri muodostuu fennoidien kansanluonteen mukaiseksi. Näin on käynyt esim. monilla taantuvilla teollisuuspaikkakunnilla, joissa keinotekoisesti kommunistisella verotuksella ylläpidetyt kulttuuri-instituutiot kuten koulut ja kirjastot ovat rappeutuneet talouden avautuessa, koska fennoidit eivät biologisen kansanluonteensa vuoksi viitsi niitä ylläpitää.

Länsi- ja etelärannikolla fennoidit ovat viime aikoihin asti käyttäytyneet ihmisiksi, koska svekoidirodun edustajien läsnäolo on toiminut sivistävänä esimerkkinä ja koska kulttuurisesti svekoidisoituneilla fennoideilla on ollut yhteiskunnassa arvostettu asema. Fennoidit kykenevät toimimaan länsimaisessa demokratiassa vain silloin, kun yhteiskunta sosiokultturaalisella paineellaan ja väkivaltakoneistollaan estää fennoideja manifestoimasta biologista, determinististä, geenien ohjaamaa syvintä luontoaan.

Fennoidit kykenivät sivistyneeseen elämään svekoidien rodun ylivallan alla vuosisatoja, koska isännät tiesivät kenen kanssa olivat tekemisissä ja osasivat myös panna fennoidit rotuominaisuuksiensa mukaiseen työhön suurvaltasotiensa rintamille. Manner-Euroopassa kavahdettiin hakkapeliittoja - fennoideja, jotka toteuttivat täysillä fennoidin geenien sanelemää, biologista kansanluonnettaan.

Samalla tavalla fennoidit kykenivät elämään sivistyneesti russoidien alaisina, koska russoidien valtakunnassa vallitsi jatkuva sorto ja väkivallan uhka. Koska kuri ja sorto on ainoa kieli, jota fennoidit ymmärtävät, fennoidi alistui russoidin anturan alla nopeasti mielisteleväksi, liehitteleväksi orjaksi, joka kuolemanuhan varjossa nöyristeli valtiastansa ja tsaariaan.

Mutta kun kuri heltyi, fennoidien biologinen mongoloidinen kansanluonne manifestoitui heidän käytöksessään. Fennoidit ryhtyivät mielipuolisesti teurastamaan toisiaan armottomassa sisällissodassa, mongoloidista biologista kansanluonnettaan manifestoiden. Lopulta voitolle päässyt fennoidiheimo sulki hävinneen fennoidiheimon keskitysleireille ja surmasi tai kidutti nälällä ja taudeilla hengiltä kymmenen hävinneen heimon fennoidia jokaista hävinneiden surmaamaa voittaneen heimon fennoidia kohti. Tässä näemme esimerkin fePost too long. Click here to view the full text.
40 posts and 13 image replies omitted. Click reply to view.

 No.20562

File: 1334654892243.jpg (42.36 KB, 1334654892243.jpg)

Hurrit = ulostetta pikkurillit pystyssä hörppiviä perverssejä.

 No.20614

File: 1346498144576.jpg (20.93 KB, 600x400, 1346498144576.jpg)

>>20562
Tämä niin vitusti.
Lisäksi phaluan muistuttaa teitä siitä että; Hurrit möivät Natzeille heidän käyttämänsä ZyklonB -kaasut, mihinköhän tarkoitukseen!?

 No.20615

File: 1346498187917.jpg (40.35 KB, 416x360, 1346498187917.jpg)

"Fennoidien mielestä rasismi, nettivainot, poliittiset murhat, hillitön ryyppääminen, kännissä tappeleminen ja tappaminen sekä toista mieltä olevien sulkeminen keskitysleireille ja upottaminen suohautoihin ovat normaalia meininkiä."

Lopetin rasistisen vihapuheesi lukemisen tähän. Sorry!File: 1525804425525.png (453.09 KB, 960x722, 31939579_1591105124335976_….png) ImgOps Google iqdb

 No.20727[Reply]

nyt on vammast meininkii
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.20732

>>20731
Sitä samaa sivistynyttä maailmaa ja syntyvyyden laskua sinäkin edustat ja edesajat, arvon suomalainen neitsythikkymieslapsi.

 No.20737

>>20732
Sä et tiedä mistä puhut.

 No.20738

>>20737
no kerro toki sitten mitä oletFile: 128276125789.jpg (26.63 KB, 604x483, 128276125789.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.19899[Reply]

communist

commu -> commune -> yhteisö
nist -> nisti - > huumeriippuvainen

Toisinsanoen kommunistit ovat vain raukkoja, jotka eivät ole saaneet lapsuudessaan tarpeeksi yhteisön tukea, ja sen takia heistä on kasvanut vanhempana huumeriippuvaisiin verrattavia traumatisoituneita psyykesairauksista kärsiviä luusereita.
25 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.20227

>>20069
>vaihtoehtona on joko työn tekeminen tai nälkäkuolema.

Kolmantena vaihtoehtona on työn tekeminen JA nälkäkuolema.

 No.20245

>>20227
>Hurppa ja durppa

 No.20735

>>20189

täähän se oisFile: 128215013939.jpg (33.21 KB, 466x248, 128215013939.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.19299[Reply]

Image

http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Iltalehti+Vaalirahajupakka+laajeni+Nuorisos%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6n+yhti%C3%B6ihin/1135259440914
Keskusrikospoliisi on laajentanut Nuorisosäätiön vaalirahajupakan tutkimuksia säätiön yksittäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin

Nuorisosäätiö-konserniin kuuluu kymmeniä kiinteistöosakeyhtiöitä. Väistyneellä pääministeri Matti Vanhasella (kesk) ja kansanedustaja Antti Kaikkosella (kesk) on ollut keskeinen rooli useissa näistä yhtiöistä.

Keskusrikospoliisi tiedotti tiistaina epäilevänsä Nuorisosäätiön jakaneen vaalitukea yli 100 000 euroa. Aiemmin julkisuudessa on puhuttu kymmeniätuhansia euroja pienemmistä summista.
http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Vanhasen+kohtalo+yh%C3%A4+oikeuskanslerin+k%C3%A4siss%C3%A4/1135259397124
Keskusrikospoliisi on kerännyt tietoa Vanhasen toimista muiden Nuorisosäätiöön liittyvien esitutkintojen avulla. Näin on meneteltävä, koska vain eduskunnan perustuslakivaliokunta voi tehdä päätöksen esitutkinnan aloittamisesta pääministeriä vastaan rikoksesta virkatoimessa.

Krp ei voi käytännössä esimerkiksi kuulla tai kuulustella Vanhasta hänen pääministeriajan toimistaan, vaikka Vanhanen on jo entinen ministeri.

Epäily virka-aseman väärinkäytöstä tai virkavelvollisuuden rikkomisesta voisi rakentua sen varaan, että Vanhanen on pääministerinä päättänyt RAY:n rahojen jakamisesta keskustataustaiselle Nuorisosäätiölle, vaikka on itse saanut säätiöstä vaalitukea.

Kun RAY:n rahoja on jaettu Vanhasen päätöksellä yleishyödylliselle Nuorisosäätiölle, Vanhanen on ollut pääministeri ja samalla keskustan puheenjohtaja. Hän on siis istunut tuen myöntäjän ja saajan palleilla.
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.19317

>>19315
Vanhanenhan on pyörittänyt Nuorisosäätiön avulla ja kautta kymmenien pikkufirmojen kautta miljoonia euroja RAY:n rahaa ja jakanut ja ohjaillut sitä kavereilleen ja siis käytännössä ohjaillut koko Suomen poliittista kenttää RAY-rahoillaan. Tästä kuviosta puuttuvat vielä kaikki muut valtion antamat yritystuet Vanhasen firmakaartille.

 No.19318

>>19315
Tarkoitin, että miten laissa perustellaan se, että pääministerin syyttäminen on oikeuskanslerin käsissä normaalin käytännön sijaan? Eli onko sille jokin ns. "looginen", perusteltu syy, vai onko syy vain ja ainoastaan se, että kyseessä on pääministeri, eikä "rivikansalainen"?

 No.20733

bumb koska seuraavat vaalit, kansan muisti on lyhytFile: 1516876651628.jpg (1.53 MB, 1121x1880, sale Charitas BLur Lennu F….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.20712[Reply]

Ei vain työväen presidentti #lapset #naiset #rotueläimet #jumalansiunausta

 No.20713

takas foorumilleFile: 1505830189818.jpg (152.32 KB, 651x720, 169169439-6652e6faaa2900d8….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.20709[Reply]

Miksei kukaan ole yrittänyt muodostaa vaihtoehtoista hallitusta nykyisen rinnalle?

 No.20710

Ite ainakin oon niin paskaa, etten jaksais. Tappakaa mut.

 No.20711

Mikä vika nykyises?Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
[ Etusivu ] [ /Ukko ] [ b / flode / a / it / g / m / me / n / ak / art / pol / h / fap / t / fit / nom / hikky / he / evo / velho / epic / meta / 2018 ] [ /Bannerit / NChat / Etsi / Bannit ]